Úvod » Zpracování osobních údajů / Sběr cookies

Zpracování osobních údajů / Sběr cookies

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou vydány společností VISION Business Club a.s. v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů za účelem zajištění informační povinnosti (GDPR) společnosti VISION Business Club a.s. vůči subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost VISION Business Club a.s. zpracovává.

1. Správce osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracovává společnost VISION Business Club a.s., IČO 02348578, se sídlem K Novému dvoru 897/66, Lhotka, 142 00 Praha 4, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19488.

2. Kontaktní údaje správce
Při uplatňování svých práv uvedených níže v těchto zásadách, jakož i s jakoukoliv otázkou týkající se zpracování osobních údajů se můžete na nás obrátit písemně na adrese VISION Business Club a.s., K Novému dvoru 897/66, Lhotka, 142 00 Praha 4, nebo prostřednictvím e-mailu: info@visionclub.cz.

3. Kategorie subjektů údajů
Společnost VISION Business Club a.s. zpracovává zejména osobní údajů těchto subjektů:
- členové klubu VISION Business Club
- zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání a členové orgánů VISION Business Club a.s.
- osoby, které jsou ve smluvním vztahu k VISION Business Club a.s., jejich zástupci či zaměstnanci
- osoby, s nimiž VISION Business Club a.s. jedná o uzavření smlouvy, jejich zástupci či zaměstnanci
- účastníci akcí pořádaných VISION Business Club a.s.

4. Kategorie osobních údajů
Osobním údajem je jakákoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, např. jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
V souvislosti s činností společnosti VISION Business Club a.s. může dojít ke zpracování zejména následujících kategorií osobních údajů:
- adresní a identifikační údaje (např. jméno, příjmení, akademický titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, vyobrazení podpisu, adresa místa podnikání, IČ, DIČ, bankovní spojení),
- kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa)
- údaje nezbytné pro plnění smlouvy (např. bankovní spojení)
- foto a video záznamy členů VISION Business Club a účastníků akcí pořádaných VISION Business Club a.s.

5. Účely, právní důvody a doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel, např. abychom s vámi mohli uzavřít a realizovat smlouvu. Povinnost zpracovávat osobní údaje nám stanoví také řada právních předpisů. Některé údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů naší společnosti. V ostatních případech je možné zpracování osobních údajů pouze na základě vašeho souhlasu.
Zpracovávání z důvodu plnění zákonných povinností, plnění smlouvy a z důvodu oprávněných zájmů:
Ke zpracování osobních údajů nutných pro plnění zákonných povinností, plnění smlouvy a pro ochranu oprávněných zájmů není zapotřebí souhlas dotčených subjektu údajů, nicméně proti zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů je možné podat námitku viz čl. 10 bod 8 těchto zásad.

Jde zejména o tyto konkrétní účely:

- plnění pracovněprávní a mzdové agendy (plnění zákonných povinností)
- vedení účetnictví (plnění zákonných povinností)
- plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)
- evidence a kontrola plnění povinností člena VISION Business Club (oprávněný zájem)
- přihlašování na akce VISION Business Club (oprávněný zájem)
- jednání o uzavření smlouvy (oprávněný zájem)
- poskytování služeb (plnění smlouvy)
- fakturační účely (plnění smlouvy)

Osobní údaje pro tyto účely jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy či smlouvou.

Zpracovávání údajů na základě uděleného souhlasu:

Na základě uděleného souhlasu zpracovává VISION Business Club a.s. zejména osobní údaje svých členů za účelem vytvoření nabídky účasti na akcích VISION Business Club, informování o akcích a prezentaci proběhlých akcí VISION Business Club, umístění profilů členů VISION Business Club na webových stránkách, prezentace VISION Business Club navenek.

VISION Business Club a. s. dále se souhlasem subjektu osobních údajů zpracovává osobní údaje jiných osob než členů VISION Business Club, např. účastníků akcí za účelem informování o akcích a prezentaci proběhlých akcí, za účelem vyřízení dotazu prostřednictvím webového formuláře.

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a lze jej kdykoli odvolat. Souhlas zůstává v platnosti po dobu nezbytně nutnou či specifikovanou v souhlasu.

6. Sběr cookies
Společnost VISION Business Club a.s. používá pouze tzv. technická cookies, tedy cookies nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek. Společnost VISION Business Club a.s. nepoužívá cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek. Používání těchto cookies je možné pouze na základě souhlasu.

7. Zpřístupnění osobních údajů
Společnost VISION Business Club a.s. je na základě určitých právních předpisů povinna předat osobní údaje příslušným orgánům veřejné správy.
Společnost VISION Business Club a.s. dále při své činnosti využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti VISION Business Club a.s. mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti VISION Business Club a.s. Společnost VISION Business Club a.s. každého dodavatele pečlivě vybírá a s každým uzavírá smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.
Možnými příjemci ve shora uvedeném smyslu jsou např. finanční úřad, účetní, auditoři, advokáti, poskytovatele IT služeb.

8. Aktualizace osobních údajů
Společnost VISION Business Club a.s. aktualizuje zpracovávané osobní údaje informacemi od subjektů údajů, od třetích stran, případně pomocí veřejných zdrojů (např. veřejných rejstříků).

9. Způsob zpracovávání osobních údajů
Zpracování osobních údajů je prováděno v sídle společnosti VISION Business Club a.s. konkrétně pověřenými osobami. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě. Za účelem zajištění ochrany osobních údajů přijala Společnost VISION Business Club a.s. příslušná technicko-organizační opatření, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

10. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte níže uvedená práva.

1. Právo na informace (čl. 13 a 14 GDPR)
Dle čl. 13 a 14 GDPR má subjekt údajů právo na informace, zejména o rozsahu a účelu zpracování, způsobu zpracování osobních dat, a o tom, komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Společnost VISION Business Club a.s. plní tuto informační povinnost vůči subjektům údajů zejména prostřednictvím těchto zásad zveřejněných na webových stránkách www.visionclub.cz

2. Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje zejména následující práva:
- získat potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje,
- na informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, o plánované době zpracování
- na informace o příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
- právo požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
- právo podat stížnost u dozorového úřadu,
- na informace o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
- získat kopii osobních údajů v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

3. Právo na opravu nepřesných údajů (čl. 16 GDPR)
Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů a na doplnění neúplných osobních údajů, které o něm bude společnost VISION Business Club a.s. zpracovávat. Společnost VISION Business Club a.s. provede opravu bez zbytečného odkladu.

4. Právo na výmaz (čl. 17 GDPR)
Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost VISION Business Club a.s. neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.

5. Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

6. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování (čl. 19 GDPR)
Dle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení ze strany společnosti VISION Business Club a.s. v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů.

7. Právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR)
Dle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo vyžádat si od společnosti VISION Business Club a.s. osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl společnosti VISION Business Club a.s. v souvislosti s pracovní smlouvou nebo na základě souhlasu a které se zpracovávají automatizovaně, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále právo žádat o předání těchto údajů jinému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

8. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR)
Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti VISION Business Club a.s. V případě, že společnost VISION Business Club a.s. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost VISION Business Club a.s. zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

9. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle. Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat způsobem stanoveným v zaslaném obchodním sdělení.

10. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování (čl. 22 GDPR)
Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Společnost VISION Business Club a.s. uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování.

11. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (čl. 77 GDPR)
Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) se stížností, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušena jeho práva nebo jakékoliv ustanovení GDPR.